1.

เขียนแบบก่อสร้าง 1 หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท

2.

เขียนแบบก่อสร้าง 2 หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท

 
  หลักสูตรช่างเขียนแบบก่อสร้าง
 


1.หลักการและวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ
2.เข้าใจลักษณะของการใช้เส้นในการเขียนแบบ
3.เข้าใจลักษณะของการใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ
4.มีทักษะในการเขียนแบบบ้านพักอาศัย
5.นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับอาชีพช่างเขียนแบบได้
6.มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างเขียนแบบก่อสร้าง

       
  คำอธิบายรายวิชา
 


         ศึกษาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ เส้นสัญลักษณ์ แปลนฐานราก คานคอดิน พื้นส่วนล่าง แปลนคาน เสา พื้นส่วนบน แปลนคานโครงหลังคา แปลนโครงหลังคา รูปตัดขวาง รูปตัดยาว รูปด้าน 4 ด้าน แปลนสุขาภิบาล  ผังไฟฟ้า แบบขยายฐานราก เสา พื้น คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบผังบริเวณ แผนที่สังเขปที่ตั้ง รายการประกอบแบบก่อสร้าง
         ปฏิบัติงานเขียนแบบก่อสร้าง แปลนฐานราก คานคอดิน พื้นส่วนล่าง แปลนคาน เสา พื้นส่วนบน แปลนคานโครงหลังคา แปลนโครงหลังคา รูปตัดขวาง รูปตัดยาว รูปด้าน 4 ด้าน แปลนสุขาภิบาล  ผังไฟฟ้า แบบขยายฐานราก เสา พื้น คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบผังบริเวณ แผนที่สังเขปที่ตั้ง รายการประกอบแบบก่อสร้าง